فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي, پاييز و زمستان 1381, دوره 2, شماره 6-5
 8 مقاله