فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), بهار 1381, دوره 6, شماره 1
 8 مقاله