فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), تابستان 1381, دوره 6, شماره 2
 8 مقاله