فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم زمين, بهار و تابستان 1380, دوره 10, شماره 40-39
 5 مقاله