فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), بهار 1382, دوره 6, شماره 1 (پیاپی 22)
 8 مقاله