فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران, تابستان 1380, دوره 1, شماره 1 (مسلسل 1)
 7 مقاله