فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي, پاييز 1382, دوره 5, شماره 3 (مسلسل 19)
 15 مقاله