فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي, تابستان 1382, دوره 5, شماره 2 (مسلسل 18)
 14 مقاله