فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان, پاييز 1383, دوره 13, شماره 51
 11 مقاله