فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, تابستان 1383, دوره 9, شماره 2 (پیاپی 47)
 7 مقاله