فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), تابستان 1383, دوره 8, شماره 2 (پیاپی 21)
 8 مقاله