فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پايه پزشکي ايران, بهار 1384, دوره 8, شماره 1 (پیاپی 25)
 9 مقاله