فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان, 1383, دوره 20, شماره 2
 8 مقاله