فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه منابع طبيعي ايران, زمستان 1383, دوره 57, شماره 4
 20 مقاله