فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه منابع طبيعي ايران, پاییز 1383, دوره 57, شماره 3
 15 مقاله