فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, بهار 1380, دوره 6, شماره 1 (ویژه نامه)
 5 مقاله