فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات كشاورزي ايران, 1379, دوره 19, شماره 1
 7 مقاله