فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, پاييز 1380, دوره 6, شماره 3
 25 مقاله