فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران, زمستان 1381, دوره 20, شماره 4
 11 مقاله