فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران, پاييز 1381, دوره 20, شماره 3
 10 مقاله