فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران, بهار 1382, دوره 1, شماره 3 (مسلسل 3)
 9 مقاله