فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal, زمستان 1381, دوره 1, شماره 1
 8 مقاله