فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, زمستان 1380, دوره 6, شماره 4
 23 مقاله