فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, تابستان 1383, دوره 4, شماره 2 (پیاپی 13)
 6 مقاله