فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, پاييز 1383, دوره 4, شماره 3 (پیاپی 14)
 7 مقاله