فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), بهار 1383, دوره 47, شماره 190
 9 مقاله