فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه توانبخشي, زمستان 1379, دوره 1, شماره 3 (مسلسل 3)
 9 مقاله