فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي, پاييز و زمستان 1379, دوره 2, شماره 4-3
 11 مقاله