فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه توانبخشي, بهار و تابستان 1380, دوره 2, شماره 2-1 (مسلسل 5-4)
 10 مقاله