فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله بيماريهاي كودكان ايران, زمستان1381, دوره 12, شماره 4
 14 مقاله