فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي, زمستان 1380, دوره 3, شماره 4
 12 مقاله