فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, بهار و تابستان 1381, دوره 28, شماره 1 (پياپي 28) ویژه الکترونیک
 8 مقاله