نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, پاييز 1381, دوره 28, شماره 2 (پياپي 29) ویژه مکانیک
 7 مقاله