فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم دارويي (pharmaceutical sciences), پاييز و زمستان 1383, دوره 10, شماره 2
 14 مقاله