فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش كشاورزي, تابستان 1379, دوره 2, شماره 2
 6 مقاله