فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم زمين, پاييز و زمستان 1380, دوره 10, شماره 42-41
 7 مقاله