فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal, بهار 1382, دوره 1, شماره 2
 8 مقاله