فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, بهار 1381, دوره 7, شماره 1
 22 مقاله