فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران), 1381, دوره 57, شماره 2
 20 مقاله