فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و سازندگي, پاييز 1382, دوره 16, شماره 3 (پي آيند 60) در زراعت و باغباني
 13 مقاله