فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), تابستان 1379, دوره 2, شماره 2
 9 مقاله