فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), پاييز 1380, دوره 3, شماره 3
 10 مقاله