فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, زمستان 1380, دوره 5, شماره 2 (پياپي 18)
 9 مقاله