فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, زمستان 1381, دوره 6, شماره 4 (پياپي 24)
 7 مقاله