فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, زمستان 1382, دوره 18, شماره 4 (پياپي 71)
 11 مقاله