فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, بهار 1381, دوره 5, شماره 3 (پياپي 19)
 9 مقاله