فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), زمستان 1381, دوره 20, شماره ويژه نامه
 15 مقاله