فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), بهار 1382, دوره 10, شماره 1 (مسلسل 27)
 11 مقاله