فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), زمستان 1381, دوره 14, شماره 4 (مسلسل 43)
 10 مقاله