فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم دارويي (pharmaceutical sciences), پاييز و زمستان 1381, دوره -, شماره 2
 11 مقاله